Jaarverslag 2021

ANBI publicatiegegevens Stichting Salem-Ermelo
KvK nummer 41035357
RSIN 003478956
E-mailadres info@salem-ermelo.nl
Actief in sector Gezondheid-Genezing en zorg
Doelstelling Het bevorderen van de gezondheidszorg in de gehele wereld.
Hoofdlijnen beleidsplan Door medische initiatieven te ondersteunen, willen wij de gezondheidszorg in de gehele werel bevorderen.
Mensen helpen die anderen helpen.
Zonder grenzen of zonder uitzonderingen.
Als stichting hebben wij de beschikking over een financieel vermogen, belegd in onroerende zaken, effecten en liquide middelen, waaruit wij de inkomsten genereren om medische en maatschappelijke projecten te steunen.
Wij geven donaties aan stichtingen met een ANBI-status die een visie hebben voor een langere termijn.
Daarnaast vinden wij nog een aantal zaken van groot belang bij het verstrekken van donaties, zoals hoeveel mensen
worden behandeld, worden lokale artsen of hulpverleners ingeschakeld en wat is het overheidsbeleid ter plekke.
Beloningsbeleid Het bestuur ontvangt geen beloning
Jaarverslag 2021
Dit jaar zijn veel aanvragen voor donaties en projectbijdragen ontvangen. Vele konden niet worden gehonoreerd omdat zij buiten de doelstelling vielen
of niet pasten in het beleidsplan. De aanvragen die wel zijn gehonoreerd kunnen als volgt worden ingedeeld naar fonds:
2021 2020
Salem Ermelo Fonds € 38.945 € 32.089
Salem Projectfonds Nederland € 13.700 € 48.700
Salem Wereldfonds € 131.443 € 189.055
Salem projectfonds Wereldwijd € 222.684
en naar land of werelddeel:
Nederland 13% 29%
Oost Europa 3% 15%
Zuid Amerika 0 2%
Azië 13% 5%
Afrika 71% 49%
Financiele verantwoording
Baten 2021 2020
Opbrengsten beleggingen € 1.170.757 € 759.762
Kosten beleggingen € 43.961 € 98.310


Subtotaal netto beleggingsresultaat € 1.126.796 € 661.452
Overige baten € 247.229


Totale baten € 1.374.025 € 661.452
Lasten
Doelbesteding, giften, donaties € 406.772 € 269.844
Huisvestingskosten € 2.486 € 2.533
Administratiekosten € 19.125 € 16.199
Afschrijvingen € 55.710 € 55.711
Overige lasten € 12.083 € 9.145


Totale lasten € 496.176 € 353.432
Resultaat € 877.849 € 308.020

Het resultaat is in beide jaren sterk beïnvloed door al dan niet gerealiseerde koersverschillen effecten.
Bovendien is het resultaat beklemd ten behoeve van investeringen.

Correspondentieadres:

Secretariaat Stichting Salem Ermelo
T.a.v. mevrouw M.L.H. Clout
Postbus 18
3850 AA Ermelo

info@salem-ermelo.nl

KvK nr. 41035357
IBAN: NL50 INGB 0671 765 345
ANBI-status: Ja

Stichting Salem Ermelo is een ANBI stichting
RSIN/FISCAAL NUMMER: 003478956