Jaarverslag 2020

ANBI publicatiegegevens Stichting Salem-Ermelo
KvK nummer 41035357
RSIN 003478956
E-mailadres info@salem-ermelo.nl
Actief in sector Gezondheid-Genezing en zorg
Doelstelling Het bevorderen van de gezondheidszorg in de gehele wereld.
Hoofdlijnen beleidsplan Door medische initiatieven te ondersteunen, willen wij de gezondheidszorg in de gehele wereld bevorderen.
Mensen helpen die anderen helpen.
Zonder grenzen of zonder uitzonderingen.
Als stichting hebben wij de beschikking over een financieel vermogen, belegd in onroerende zaken, effecten en liquide middelen,
waaruit wij de inkomsten genereren om medische en maatschappelijke projecten te steunen.
Wij geven donaties aan stichtingen met een ANBI-status die een visie hebben voor een langere termijn.
Daarnaast vinden wij nog een aantal zaken van groot belang bij het verstrekken van donaties, zoals hoeveel mensen
worden behandeld, worden lokale artsen of hulpverleners ingeschakeld en wat is het overheidsbeleid ter plekke.
Beloningsbeleid Het bestuur ontvangt geen beloning
Jaarverslag 2020
Dit jaar zijn veel aanvragen voor donaties en projectbijdragen ontvangen.
Vele konden niet worden gehonoreerd omdat zij buiten de doelstelling vielen of niet pasten in het beleidsplan.
De aanvragen die wel zijn gehonoreerd kunnen als volgt worden ingedeeld naar fonds:
2020 2019
Salem Ermelo Fonds € 32.089 € 78.479
Salem Projectfonds Nederland € 48.700
Salem Wereldfonds € 189.055 € 119.780
Salem projectfonds Wereldwijd € 67.210
en naar land of werelddeel:
Nederland 29% 29%
Oost Europa 15% 21%
Zuid Amerika 2% 1%
Azië 5% 11%
Afrika 49% 38%
Financiele verantwoording
Baten 2020 2019
Opbrengsten beleggingen € 759.762 € 1.558.151
Kosten beleggingen € 98.310 € 12.927


Subtotaal netto beleggingsresultaat € 661.452 € 1.545.224
Overige baten


Totale baten € 661.452 € 1.545.224
Lasten
Doelbesteding, giften, donaties € 269.844 € 265.469
Huisvestingskosten € 2.533 € 2.691
Administratiekosten € 16.199 € 18.842
Afschrijvingen € 55.711 € 55.710
Overige lasten € 9.145 € 91.442


Totale lasten € 353.432 € 434.154
Resultaat € 308.020 € 1.111.070

Het resultaat is in beide jaren sterk beinvloed door al dan niet gerealiseerdekoersverschillen effecten.
Bovendien is het resultaat beklemd ten behoeve van investeringsplannen.

Correspondentieadres:

Secretariaat Stichting Salem Ermelo
T.a.v. mevrouw M.L.H. Clout
Postbus 18
3850 AA Ermelo

info@salem-ermelo.nl

KvK nr. 41035357
IBAN: NL50 INGB 0671 765 345
ANBI-status: Ja

Stichting Salem Ermelo is een ANBI stichting
RSIN/FISCAAL NUMMER: 003478956