Jaarverslag 2022

ANBI publicatiegegevens Stichting Salem-Ermelo
KvK nummer 41035357
RSIN 003478956
E-mailadres info@salem-ermelo.nl
Actief in sector Gezondheid-Genezing en zorg
Doelstelling Het bevorderen van de gezondheidszorg in de gehele wereld.
Hoofdlijnen beleidsplan Door medische initiatieven te ondersteunen, willen wij de gezondheidszorg in de gehele wereld bevorderen.
Mensen helpen die anderen helpen.
Zonder grenzen of zonder uitzonderingen.
Als stichting hebben wij de beschikking over een financieel vermogen, belegd in onroerende zaken, effecten en liquide
middelen, waaruit wij de inkomsten genereren om medische en maatschappelijke projecten te steunen.
Wij geven donaties aan stichtingen met een ANBI-status die een visie hebben voor een langere termijn.
Daarnaast vinden wij nog een aantal zaken van groot belang bij het verstrekken van donaties, zoals hoeveel mensen
worden behandeld, worden lokale artsen of hulpverleners ingeschakeld en wat is het overheidsbeleid ter plekke.
Beloningsbeleid Het bestuur ontvangt geen beloning
Jaarverslag 2022
Dit jaar zijn veel aanvragen voor donaties en projectbijdragen ontvangen. Vele konden niet worden gehonoreerd omdat zij buiten de doelstelling vielen
of niet pasten in het beleidsplan. De aanvragen die wel zijn gehonoreerd kunnen als volgt worden ingedeeld naar fonds:
2022 2021
Salem Ermelo Fonds € 45.204 € 38.945
Salem Projectfonds Nederland € 23.700 € 13.700
Salem Wereldfonds € 59.500 € 131.443
Salem projectfonds Wereldwijd € 218.164 € 222.684
Salem Rampenfonds € 10.000
en naar land of werelddeel:
Nederland 20% 13%
Oost Europa 20% 3%
Zuid Amerika 2% 0%
Azië 16% 13%
Afrika 42% 71%
Financiele verantwoording
Baten 2022 2021
Opbrengsten beleggingen € ( 382.058) € 1.170.757
Kosten beleggingen € 57.420 € 43.961


Subtotaal netto beleggingsresultaat € ( 439.478) € 1.126.796
Overige baten € 247.229


Totale baten € ( 439.478) € 1.374.025
Lasten
Doelbesteding, giften, donaties € 356.568 € 406.772
Huisvestingskosten € 3.554 € 2.486
Administratiekosten € 22.572 € 19.125
Afschrijvingen € 212.193 € 55.710
Overige lasten € 12.702 € 12.083


Totale lasten € 607.589 € 496.176
Resultaat € (1.047.067) € 877.849

Het resultaat is in beide jaren sterk beïnvloed door al dan niet gerealiseerde koersverschillen effecten, waarbij duidelijk is dat het jaar 2022 een minder beleggingsjaar is geweest.

De Stichting bezit voldoende (deel beklemd) vermogen om het tekort van 2022 op te vangen.

Correspondentieadres:

Secretariaat Stichting Salem Ermelo
T.a.v. mevrouw M.L.H. Clout
Postbus 18
3850 AA Ermelo

info@salem-ermelo.nl

KvK nr. 41035357
IBAN: NL50 INGB 0671 765 345
ANBI-status: Ja

Stichting Salem Ermelo is een ANBI stichting
RSIN/FISCAAL NUMMER: 003478956