Privacybeleid

Stichting Salem Ermelo is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens via onze website en zoals hieronder vermeld.

Contactgegevens:
Postadres:
Postbus 18
3850 AA Ermelo
Website: www.salem-ermelo.nl
E-mail: info@salem-ermelo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Salem Ermelo verwerkt alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt op het moment dat u al dan niet namens een organisatie een aanvraag bij ons indient.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Foto’s/video’s zijn ook (bijzondere) persoonsgegevens. Wij verzoeken aanvragers die een financiële bijdrage hebben ontvangen, om foto’s/video’s toe te sturen die wij kunnen gebruiken voor onze eigen (online)kanalen. Met het verstrekken van foto’s/video’s geeft u aan ons toestemming tot het gebruik van dergelijk beeldmateriaal voor onze publicaties. Wij gaan er hierbij van uit dat u zelf toestemming hebt verkregen van de personen die eventueel op de foto’s/video’s te zien zijn.

Wat wij doen met uw persoonsgegevens

Stichting Salem Ermelo verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:

– Beoordeling van uw aanvraag en het afhandelen van de eventueel aan u toegekende financiële bijdrage.

Door het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens verleent u Stichting Salem Ermelo toestemming deze te verwerken in de ruimste zin.

Gebruik geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Salem Ermelo gebruikt geen geautomatiseerd systeem om besluiten te nemen over zaken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Salem Ermelo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Financiële gegevens van particuliere aanvragers worden niet langer bewaard dan tot het moment dat het project is uitgevoerd en wij onze financiële bijdrage hebben voldaan volgens de voorwaarden van onze toezegging.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Salem Ermelo verstrekt alleen gegevens aan derden, als dit nodig is voor de behandeling van uw aanvraag. Daarnaast kan het zijn dat wij uw persoonlijke gegevens verstrekken aan derden als dit wettelijk verplicht is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Salem Ermelo gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en (indien van toepassing) een gedeeltelijk ingevuld aanvraagformulier. Ook kunnen wij dankzij deze cookies onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te verwijderen. U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze stichting. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw
persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde persoon of organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@salem-ermelo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen zes weken) op uw verzoek.

We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Salem Ermelo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@salem-ermelo.nl.